Zajedničke napomene o pojedinačnim aktima - KOMENTARKOMENTAR
Zajedničke napomene o pojedinačnim aktima

                                                       

Osnovna prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih uređena su, uopšteno, čl. 12. do 17, a bliže čl. 24. do 196. Zakona o radu.


Prema navedenim odredbama zakona, definisana su osnovna prava zaposlenih, kao i obaveze kako zaposlenih tako i poslodavca pri ostvarivanju tih prava.


Zaposleni ima pravo pre svega na odgovarajuću zaradu, bezbednost i zaštitu života i zdravlja na radu, zdravstvenu zaštitu, zaštitu ličnog integriteta i druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti, materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti, kao i pravo na druge oblike zaštite, u skladu sa zakonom i opštim aktom poslodavca.


Zaposlena žena ima posebnu zaštitu za vreme trudnoće i porođaja. Pravo na posebnu zaštitu radi nege deteta imaju svi zaposleni, a zaposleni mlađi od 18. godina, kao i invalidi, imaju pravo na posebnu zaštitu u skladu sa zakonom i opštim aktom poslodavca.


Zaposleni neposredno, odnosno preko svojih predstavnika imaju pravo na udruživanje, učešće u pregovorima za zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, konsultovanje, informisanje i izražavanje svojih stavova o bitnim pitanjima u oblasti rada. Zbog navedenih aktivnosti, ako postupa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, zaposleni odnosno predstavnik zaposlenih, ne može biti pozvan na odgovornost, niti stavljen u nepovoljniji položaj u pogledu uslova rada.


Pored toga, predviđena je mogućnost da se ugovorom o radu ili odlukom poslodavca utvrdi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u kalendarskoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom poslodavca.


Osim prava, zakon, kao što je navedeno, propisuje i obaveze zaposlenog i poslodavca, kao i to da je svaka od ugovornih strana dužna da se pridržava prava i obaveza utvrđenih zakonom i opštim aktom. Zaposleni je dužan da: savesno i odgovorno obavlja poslove na kojima radi; poštuje organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i uslove i pravila poslodavca u vezi sa ispunjavanjem ugovornih i drugih obaveza iz radnog odnosa; obavesti poslodavca o bitnim okolnostima koje utiču na obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu, kao i o svakoj vrsti potencijalne opasnosti za život i zdravlje i nastanak materijalne štete.


Obaveza poslodavca, između ostalog, je da zaposlenom za obavljen rad isplati zaradu, da obezbedi uslove rada i organizuje rad kojim se obezbeđuje bezbednost i zdravlje na radu, u skladu sa zakonom i drugim propisima, da zaposlenom obezbedi obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu, da zatraži mišljenje sindikata u slučajevima utvrđenim zakonom, a kod poslodavca kod koga nije obrazovan sindikat, od predstavnika koga odrede zaposleni.


O ostvarivanju svih prava, obaveza i odgovornosti, kao i zaštiti prava zaposlenih, odlučuje: u pravnom licu - direktor, odnosno lice koje vodi poslove u pravnom licu, u skladu sa zakonom ili zaposleni koga on ovlasti, a kod poslodavca koji nema svojstvo pravnog lica - preduzetnik ili lice koje on ovlasti.


Ovlašćenje se daje u pisanom obliku.


Zaposlenom se u pisanom obliku dostavlja svako rešenje o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti, sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku.


Odredbama člana 185. st. 2. do 4. Zakona o radu reguliše se način i postupak dostavljanja rešenja o otkazu ugovora o radu.


Ugovor o radu otkazuje se rešenjem, u pisanom obliku. Rešenje se mora dostaviti zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje, na izloženi način, dužan je da o tome sačini službenu belešku, a rešenje objavi na oglasnoj tabli poslodavca, koje po isteku osam dana od dana objavljivanja, smatra se dostavljenim.


Zaposlenom prestaje radni odnos danom dostavljanja rešenja, osim ako ovim zakonom ili rešenjem nije određen drugi rok, a zaposleni je dužan da narednog dana od dana prijema rešenja u pisanom obliku, obavesti poslodavca ako želi da spor rešava pred arbitrom u skladu sa zakonom.