Ugovor o nabavci građevinskog materijala za izgradnju stana, porodične zgrade, poslovnog prostora preko stambene zadruge


5.13 -  Primer ugovora o nabavci građevinskog materijala za izgradnju stana, porodične zgrade, poslovne prostorije preko stambene zadruge


Ugovor


Između:

1. Stambene zadruge __________ (naziv zadruge) sa sedištem u ____________ koju zastupa ______________ s jedne strane i

2. ________________ iz ________________ sa stanom u ulici _____________br. ___ (u daljem tekstu: član Zadruge) s druge strane.


PREDMET UGOVORA: nabavka građevinskog materijala za izgradnju stana, stambene porodične zgrade, poslovne prostorije, garaže na lokaciji .........


Član 1.


Ugovorne strane utvrđuju da je član Zadruge podneo sledeće dokaze:


1. Izvod iz zemljišne knjige da je vlasnik zemljišta na katastarskoj parceli broj ____KO ______ u površini od ________.

2. Odobrenje za izvođenje radova izdato od nadležnog organa broj _______ od _______ 19___ god. SO-e _______.


3. Izvođački projekat po kojem se izvodi građevinski objekat __________ koji je projektovala projektna organizacija ___________________.


4. Prilog projektu je specifikacija materijala koji se nabavlja preko Zadruge sa tačnim opisom vrste i količine.


Član 2.


Na osnovu dokumentacije iz člana 1. ovog Ugovora Zadruga se obavezuje da za člana Zadruge izvrši nabavku građevinskog materijala, nadzor nad ugradnjom materijala u svemu prema tehničkoj dokumentaciji, pod uslovom da član Zadruge obezbedi potrebna sredstva za izvršenje navedenih poslova.


Član 3.


Na osnovu dokumentacije iz člana 1. ovog Ugovora, ugovorena vrednost nabavke građevinskog materijala i nadzora na ugradnjom iznosi ______ dinara i slovima ______ računato bez poreza na promet.


Iznos iz prethodnog stava član Zadruge je dužan da uplati na žiro račun Zadruge _______ najkasnije 10 (deset) dana po potpisivanju ovog ugovora.


Član 4.


Zadruga će za člana Zadruge izdati propisnu narudžbenicu radi nabavke građevinskog materijala iz člana 1. ovog Ugovora u stovarištima koje odredi član Zadruge najkasnije 5 (pet) dana po uplati iznosa iz člana 3. ovog Ugovora, a na osnovu profakture koju je dužan da obezbedi član Zadruge.