Ugovor o građevinskim, zanatskim i instalaterskim radovima na izgradnji investicionog objekta


5.21 - Primer ugovora o građevinskim, zanatskim i instalaterskim radovima na izgradnji investicionog objektaUGOVOR O GRAĐENJU


UGOVORNE STRANE


NARUČILAC: Univerzitet u Novom Sadu,

IZVOĐAČ: "Neimar" preduzeće za gradnju, industrijsko građevinarstvo i projektova-nje u Novom Sadu,


PREDMET UGOVORA: Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji investicionog objekta.


Član 1.


Izvođač se obavezuje da za račun naručioca obavi građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove na izgradnji investicionog objekta "Studentski domovi" I faza u Novom Sadu - Veliki Liman u svemu prema odobrenoj investiciono-tehničkoj dokumentaciji, pogodbenom predračunu - ponudi br. ___ od _____ godine, a u skladu sa važećim tehničkim propisima, normativima i obaveznim standardima, koji važe za izgradnju objekta ove vrste.


Član 2.


Ugovorena vrednost predmetnih radova prema predračunu koji je usvojen od naručioca iznosi: ______ din. i slovima: _________ dinara


Konačna vrednost radova utvrdiće se obračunom izvršenih radova između ugovorenih strana i na osnovu stvarno izvršenih količina pojedinih vrsta radova uz primenu ugo-vorenih jedinačnih cena.


Član 3.


Rok početka radova je 8 dana po uvođenju izvođača u posao.


Smatra se da je izvođač uveden u posao kada naručilac ispuni svoje obaveze iz člana 4. ovog ugovora. Dan uvođenja izvođača u posao konstatuje se u građevinskom dnevniku.


Rok za završetak ugovorenih radova je 30. juni 1996. godine.


Izvođač ima pravo na produženje roka izgradnje u slučaju više sile i u slučaju zadoc-njenja naručioca u ispunjavanju ugovorenih obaveza i to za onoliko koliko su trajale smetnje prouzrokovane višom silom odnosno usled zadocnjenja naručioca.


Član 4.


Naručilac je dužan da u roku od 15 dana po potpisivanju ovog ugovora preda izvođaču sledeće: