Saglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa licem mlađim od 18 godinaSAGLASNOST 

za zasnivanje radnog odnosa sa licem mlađim od 18. godina
PREDMET: Saglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa licem mlađim od 18. godina

Saglasan sam da 


moj sin/ćerka/usvojenik _______________________________________________, čiji sam 

                                                   (ime, prezime i adresa) 

ja ____________________________, __________________, m.b. ____________________

                (ime i prezime)                 (mesto, adresa)

roditelj/usvojilac/staratelj (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih i lična karta), koji je rođen _____________________ godine i koji nema navršenih 18. života, 


zasnuje radni odnos kod poslodavca  ______________________________________________  

                           (naziv i sedište poslodavca)Radni odnos se zasniva na ___________ vreme, na poslovima i zadacima ________________

______________ koji ne ugrožavaju njegovo zdravlje, moral i obrazovanje i nisu zakonom zabranjeni.