Zapisnik o radu Komisije za primopredaju izvedenih radova


5.8 - Primer obrasca zapisnika o radu Komisije za primopredaju izvedenih radova


Zapisnik o radu Komisije 


o radu Komisije za primopredaju radova izvedenih na: __________________________

                                                   (naziv objekta i mesto gde se nalazi)

Rešenjem investitora ____________ (tačan naziv, adresa i sedište investitora) broj _____ od ________ obrazovana je komisija za primopredaju napred navedenog izgrađenog objekta, u sastavu:


Predsednik komisije: ______________________________________

                               (ime i prezime i zvanje)

Članovi komisije:

1. _____________________, kao predstavnik investitora;

2. _____________________, kao predstavnik izvođača.


Komisija se sastala na dan __________ na licu mesta i u prisustvu __________ (ime i prezime i zvanje), kao lica kome je bio poveren stručni nadzor nad izvođenjem radova, te __________ (ime i prezime i zvanje), kao rukovodioca radova, konstatovala:


1)                da je investitor objekta-radova ____________ (naziv, adresa i sedište)


2)                da je izvođač radova ____________ (naziv, adresa i sedište)


3)                da izvedeni radovi spadaju u radove niskogradnje-visokogradnje, društvenog standarda itd.;

4)                da je finansiranje radova izvršeno ____________ (način i sredstva);


5)                da je o izvođenju radova zaključen ugovor između ____________ (naziv, adresa i sedište), kao investitora i ____________ (naziv, adresa i sedište) kao izvođača pod brojem _________ od _______, pod sledećim posebnim uslovima:

               a) predračunska vrednost radova iznosi __________ dinara;

               b) rok u kome se ima započeti izvođenje radova;

               c) rok završetka radova iznosi __________ dana, meseci;

               d) kazna ugovorena zbog prekoračenja ugovorenih rokova iznosi ___%o od ukupne   

                   vrednosti radova za svaki dan zadocnjenja;

               e) premija izvođaču zbog ranije izvedenih radova iznosi __________ ;

               f) garantni rok iznosi __________ računajući od dana izvršenog tehničkog prijema 

                   objekta-radova;


6)                da je objekt-radovi završen dana __________ , što znači sa zadocnjenjem od __________ dana, odnosno __________ dana pre isteka ugovorenog roka;