Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti sindikataPRIMER ZAHTEVA ZA UTVRĐIVANJE 

REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA      

_________________________________________________

                                                         (naziv poslodavca)

_______________________________________

(mesto, ulica i broj)Predmet: Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata
Saglasno članu 226. Zakona o radu, "Sl. glasnik RS", broj: 24/2005 i 61/2005 (u daljem tekstu: Zakon), dostavljamo ovaj zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti.


Sindikat ­­­­­­­­­­­­­­­________________________ (u daljem tekstu: sindikat) je osnovan i upisan u registar sindikata br. ______ od _______________ godine (akt o upisu u registar u Prilogu 1).


Sindikat je osnovan i deluje na načelima slobode sindikalnog organizovanja i delovanja, nezavisan je od državnih organa i poslodavaca i finansira se iz članarine i drugih sopstvenih izvora (član 218. Zakona);


Sindikat ima ________ članova (dokaz - pristupnice u Prilogu 2), što čini ______ % zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih, te predstavlja reprezentativni sindikat u smislu člana 219. zakona;


Sindikat ima predsednika i ________________ _______________ (naziv organa). 

Predsednik je _____________ (ime i prezime), a članovi organa su _______________, _____________, _______________ (navesti imena). Odluka o izboru predsednika i članova organa sindikata je u Prilogu 3.


Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje sindikata, osim predsednika je ______________ ______________ (navesti ime i prezime, zanimanje i posao koji obavlja), koji će predstavljati sindikat u postupku utvrđivanja reprezentativnosti. _______________________

              (datum) Prilozi: