Ugovor o zajedničkoj izgradnji


5.19 - Primer ugovora o zajedničkoj izgradnjiUGOVOR O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI


UGOVORNE STRANE:

1. Direkcija za izgradnju i rekonstrukciju Beograda, Beograd, Palmotićeva br. 30, (u daljem tekstu: Direkcija)

2. __________________ (u daljem tekstu: Sainvestitor)


PREDMET UGOVORA: Zajednička izgradnja stanova u bloku _________________ ul. _________________ u Beogradu.


UGOVORILE SU:


Član 1.


Direkcija kao investitor organizuje izgradnju stambenog bloka ______ koji se nalazi na kat. parc. ______ KOB -5. Sainvestitor se prima i obavezuje da sa Direkcijom zajednički učestvuje u izgradnji stana u stambenom bloku iz prethodnog stava i to: stan broj 1 na I spratu II ulaz 4,5 soban, ukupne projektovane površine od 10,85 m2 u svemu po važećim propisima i odredbama ovog ugovora.


Član 2.


Ugovorne strane saglasno određuju predračunsku vrednost 1 m2 stana iz člana 1. ovog ugovora na iznos od Dinara 12.424,10 koja se sastoji od 5.309,80. din/m2 na ime troškova uređenja i komunalnog opremanja građevinskog zemljišta i 7.114,20 din/m2 na ime troškova građenja (izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova).


U ukupnu cenu od dinara _______ ukalkulisan je i iznos od 3% na ime troškova režije Direkcije i ostale zakonske obaveze.


Predračunska vrednost stana iz prethodnog stava može se menjati u toku izgradnje u skladu sa važećim propisima usled porasta cena osnovnih materijala, radne snage i transporta i to primenom klizne skale ugovorene i utvrđene ugovorom o građenju sa izvođačima radova.


Utvrđivanje iznosa koji se po osnovu primene klizne skale priznaju izvođaču vrši se komisijskim putem uz učešće predstavnika Direkcije i izvođača radova, pa Sainvestitor prihvata iznose promene cene, po ovom osnovu u svemu kako to ova komisija bude odredila i odriče se prava prigovora, pošto se ovo povećanje cene u istom procentu primenjuju i na stanove koji se u ovom objektu grade za potrebe Direkcije.


Ugovorne strane utvrđuju da se u istom procentu vrše povećanja cene iz stava 1. ovog člana kako dela cene troškova uređenja i komunalnog opremanja građevinskog zemljišta tako i dela cene troškova građenja (izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova) pa se Sainvestitor i u ovom delu odriče prava na prigovor kad tokom izgradnje dođe do povećanja cene troškova uređenja i opremanja građevinskog zemljišta.


Konačna stvarna vrednost 1 m2 izgrađenog stana utvrdiće se po završenoj izgradnji zbirom predračunske vrednosti iz stava 1. ovog člana i povećanja po osnovima iz stava 3, 4. i 5. ovog člana.


Član 3.


Stvarna površina izgrađenog stana utvrdiće se putem merenja primenom Jugoslovenskog standarda JUS-UC. 2.100 - površina i zapremina zgrade - uslovi izračunavanja čija je primena obavezna (Sl. list SFRJ br. 3/66).