Ugovor o udruživanju sredstava za izgradnju stana


5.18 - Primer ugovora o udruživanju sredstava za izgradnju (kupovinu) stanaUGOVOR O UDRUŽIVANJU SREDSTAVA 


Zaključen dana _____ 1996. godine između Preduzeća ___________iz ____________ i

 M.N. radnika iz ______________ ul. ____________ br. _____1. Predmet ovog ugovora je udruživanje sredstava Preduzeća _______ iz _______, namenjenih za rešavanje stambenih potreba radnika i ličnih sredstava M.N. radnika istog Preduzeća, za izgradnju (ili kupovinu) stana, radi rešavanja stambenih potreba ugovarača M.N. i zasnivanja susvojine na izgrađenom (kupljenom) stanu.


2. Ugovarači su saglasni da se za rešavanje stambenih potreba M. N. sa Građevinskim preduzećem _______ iz _______ ugovori izgradnja (kupovina) jednog trosobnog stana u površini od _______ m2, u naselju _______, blok _______, lamela _______, stan broj _______, na _______ spratu, čija predračunska (ili kupoprodajna) vrednost iznosi _______ dinara.


3. Za izvršenje ugovora o izgradnji (ili kupovini) stana iz tačke 1. ovog ugovora Preduzeće će uložiti sredstva u visini od _______ (npr. 80%) utvrđene cene novoizgrađenog stana po konačnom obračunu (odnosno cene kupljenog stana po ugovoru o kupoprodaji), a ugovarač M. N. u visini od _______ (npr. 20%) te vrednosti, s tim da polovinu tog iznosa uplati u fond za stambenu izgradnju Preduzeća u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog ugovora, a preostali deo da uplaćuje u srazmernim iznosima prema rokovima ispunjenja obaveza investitora prema izvođaču radova.


4. Preduzeće se obavezuje da nakon izgradnje i preuzimanja predmetnog stana, taj stan da na korišćenje ugovaraču M. N. (u zakup ili sa stanarskim pravom) u skladu sa odredbama Zakona o stambenim odnosima i Pravilnika o stambenim odnosima Preduzeća.


5. Ugovarači su saglasni da na stanu iz tačke 2. ovog ugovora zasnuju susvojinski odnos po osnovu zajedničkih ulaganja u izgradnju (kupovinu) stana, tako da ugovarač M.N. nakon overe ovog ugovora kod suda, postaje vlasnik _______ (npr. 1/5) idealnog dela stana i stiče pravo da na osnovu ovog ugovora i bez naknadne saglasnosti Preduzeća zahteva uknjižbu prava svojine na tom idealnom delu stana, a preostali deo ostaje u društvenoj svojini sa pravom Preduzeća u pogledu raspolaganja.


6. Ugovarač M.N. kao vlasnik idealnog dela stana iz tačke 2. ovog ugovora može taj stan i dalje otkupljivati u idealnim delovima dok ga u celini ne stekne u svojinu, s tim da vrednost idealnog dela stana, kod svakog daljeg otkupa, ne može biti manja od 5% reva-lorizovane građevinske vrednosti celog stana utvrđene po propisima kojim se uređuje revalorizacija stanova. Revalorizovana vrednost stana utvrdiće se pri svakom otkupu idealnog dela stana.


7. Otkupom preko 50% vrednosti celog stana ugovarač M.N. stiče pravo na sve pogodnosti po osnovu susvojine na stanu utvrđene članom 7. stav 3. Zakona o stambenim odnosima i članom ____ Pravilnika o stambenim odnosima Preduzeća od _______ 199__  godine.


8. Ugovarač M.N. kao korisnik dela stana u društvenoj svojini ima položaj, prava i obaveze nosioca stanarskog prava (ili zakupca), a kao sopstvenik idealnog dela stana dužan je da srazmerno svom suvlasničkom delu, učestvuje u troškovima za investiciono i tekuće održavanje stambene zgrade i stana. U slučaju većih popravki u stanu, a ugovarači se ne saglase o potrebi vršenja istih, svaka strana može tražiti da se izvrši veštačenje.