Ugovor o radu sa pripravnikomPRIMER UGOVORA O RADU

SA PRIPRAVNIKOM_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 30. i člana 47. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005), zaključuje se UGOVOR O RADU1.        _______________________________________________(u daljem tekstu: poslodavac),                    

                        (naziv i sedište poslodavca)

       zasniva radni odnos sa ______________________________________________________,    

                                                      (ime i prezime, stručna sprema i zanimanje)

       sa prebivalištem (boravištem) u ________________________(u daljem tekstu: zaposleni), 

                                                          (mesto, ulica i broj)

       za obavljanje poslova ______________________________________________________.                                                                                             

                                                                          (vrsta i opis poslova)


2. Zaposleni zasniva radni odnos prvi put, u svojstvu pripravnika, radi osposobljavanja za samostalan rad u zanimanju za koje je stekao određenu vrstu i stepen stručne spreme, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom ili pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, za obavljanje poslova iz tačke 1. ovog ugovora, u trajanju od ______________________________1.

                                    (meseci, godina) 


3.        Zaposleni će obavljati poslove u  ___________________________________ .  

                                                                           (mesto rada)

       

4.        Zaposleni zasniva radni odnos na :