Ugovor o radu - kada je zaključen kolektivni ugovor ili donet Pravilnik o raduPRIMER UGOVORA O RADU KADA JE ZAKLJUČEN

KOLEKTIVNI UGOVOR ILI DONET PRAVILNIK O RADU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 30. i 33. Zakona o radu  ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005), zaključuje se 


UGOVOR O RADU


1. ________________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac),

                         (naziv i sedište poslodavca)

    zasniva radni odnos sa ______________________________ (u daljem tekstu: zaposleni),

                                  (ime i prezime zaposlenog)

    sa prebivalištem (boravištem) u __________________________________________.

                                                           (mesto, ulica i broj)


2. Zaposleni ima ___ stepen stručne spreme, a po zanimanju je _______________________. 

 

3. Zaposleni će obavljati  poslove _____________________________________________.

                                                               (vrsta i opis poslova)

4. Zaposleni će obavljati poslove u ____________________________________________.

                (mesto rada: u sedištu poslodavca, van sedišta posl., u dr. prostorijama)


5. Zaposleni zasniva radni odnos na:


1) neodređeno vreme, počev od _________________________________________.

                                                 (datum zasnivanja radnog odnosa)