Ugovor o projektovanju


5.20 - Primer ugovora o projektovanjuUGOVOR O PROJEKTOVANJU


NARUČILAC (INVESTITOR) ________________________ (Navesti naziv i sedište)

PROJEKTANT: ________________________ (Navesti naziv i sedište)


Član 1.


Naručilac ustupa, a projektant se obavezuje da za naručioca izvrši sledeće usluge: (Navesti detaljno vrstu projektne dokumentacije, kao i stepen razrade iste)


Član 2.


Projektant je obavezan da napred navedene usluge izvrši u svemu prema projektnom zadatku i uslovima koje je dobio od naručioca, a za objekte (navesti tačan naziv i lokaciju objekta) u svemu prema ponudi koja je sastavni deo ugovora.


Član 3.


Naručilac ima pravo da menja projektni zadatak na osnovu kojeg će se izraditi projek-tna dokumentacija. Ako se izmeni projektni zadatak, menjaju se i ugovorene cene, rok za izradu projektne dokumentacije i drugi delovi ugovora na koje utiču izmene projektnog zadatka.


Član 4.


Ugovorena cena za izradu projekata (investiciono tehničke dokumentacije) formira se na sledeći način: (detaljno navesti jedan od načina formiranja cene navedenih u ovom članu)


Član 5.


Cena određena u ukupnom iznosu menja se ako nastane potreba izrade naknadnih i nepredviđenih projekata.


Cena izrade naknadnih i nepredviđenih projekata određuje se ugovorom o izradi tih projekata odnosno aneksom ugovora.


Član 6.


Isporuka projektne dokumentacije izvršiće se u sledećim rokovima: (navesti nazive projekata sa rokovima izrade).


Član 7.