Ugovor o prodaji nepokretnosti


4.1 - Primer obrasca ugovora o prodaji nepokretnostiUGOVOR O PRODAJI NEPOKRETNOSTIZaključen dana ________ 19_______ godine u ________________između:

1) ___________________________________________________________________

(prezime, očevo ime i ime, a za žene i devojačko prezime i ime muža - i za vanbračnu zajednicu)


iz ____________________ ulica i br. ___________________ kao prodavca, i


2) ___________________________________________________________________

(isto kao za prodavca)

iz ____________________ ulica i br. ___________________ kao kupca.Ugovorne strane su se saglasile i zaključile sledeće:


Član 1.


Ugovarač _________________ (dalje: prodavac) kao sopstvenik i držalac nepokretnosti (uneti podatke iz posed. lista-vlasnik, br. posed. lista, br. parcele, potes, zvano mesto i KO, kulturu i površinu _________ prodaje, a ugovarač _________________ (dalje: kupac) kupuje od prodavca nepokretnosti iz ovog stava.


Nepokretnost iz stava 1. ovog člana prodavac prodaje bez tereta i bez ikakvog drugog zadržanog prava.


Član 2.


Prodavac i kupac su saglasni da se prodaja nepokretnosti iz člana 1. ovog ugovora vrši za cenu __________ dinara (slovima: __________________________).


Ugovorenu cenu iz stava 1. ovog člana kupac je dužan da isplati odmah po potpisivanju ovog ugovora ili ______________________.


Član 3.


Prodavac i kupac su saglasni da istovremeno ispune svoje obaveze, odnosno da kupac odmah po zaključenju ovog ugovora pred opštinskim sudom u _______________ isplati prodavcu ugovorenu cenu iz člana 2. ovog ugovora i da prodavac odmah po zaključenju ugovora i prijemu ugovorene cene prenese kupcu u svojinu i državinu nepokretnost iz člana 1. ovog ugovora, kao i da sa danom prodaje nepokretnosti na kupca pređu sva prava i obaveze u vezi sa predmetnom nepokretnošću.