Ugovor o privremenim i povremenim poslovimaPRIMER UGOVORA O PRIVREMENIM

I POVREMENIM POSLOVIMA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 197. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se UGOVOR O OBAVLJANJU

PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVAIzmeđu _________________________________________________________, koga zastupa 

                                          (naziv i sedište poslodavca)

___________________________________________________(u daljem tekstu: poslodavac), 

                       (ime, prezime i funkcija)

s jedne strane, i  ____________________________1 _______________________________,  

                         (navesti status lica prema fus noti)      (ime i prezime izvršioca posla, JMBG)

po zanimanju ________________, sa prebivalištem (boravištem) u _____________________, 

                                                                                                      (mesto, ulica i broj) 

opština ______________ (u daljem tekstu: izvršilac posla), s druge strane.

       

1.        Izvršilac posla preuzima obavezu da za poslodavca izvrši poslove, (iz delatnosti poslodavca, kao i za poslove van delatnosti poslodavca), koji su privremeni i povremeni i po svojoj prirodi  takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, a koji se sastoje u sledećem ________________________________________________________________.

                                     (vrsta i opis poslova koji se poveravaju izvršiocu posla)


2. Izvršilac posla  će poslove iz tačke 1. ovog ugovora, obavljati:

1) na način _____________________________________________________________,