Ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa članom omladinske ili studentske zadrugePRIMER UGOVORA O PRIVREMENIM I  

POVREMENIM POSLOVIMA SA ČLANOM

OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 198. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005). zaključuje seUGOVOR O OBAVLJANJU

PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVAIzmeđu _________________________________________________________, koga zastupa  

                                      (naziv i sedište poslodavca)

__________________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac), 

                        (ime, prezime i funkcija)

s jedne strane,   __________________________________________, po zanimanju _______ 

                                      (ime i prezime izvršioca posla, JMBG)

___________________, sa prebivalištem (boravištem) u ____________________________, 

                                                                                                   (mesto, ulica i broj)

opština ___________________ (u daljem tekstu: izvršilac posla), s druge strane i Omladinske -  Studentske (nepotrebno precrtati) zadruge, koju zastupa ___________________________,                      

                                                                                               (ime, prezime i funkcija) 

 (u daljem tekstu: Zadruga), s treće strane.1.        Izvršilac posla preuzima obavezu da za poslodavca izvrši poslove, (iz delatnosti poslodavca, kao i za poslove van delatnosti poslodavca), koji su privremeni i povremeni i po svojoj prirodi  takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, a koji se sastoje u sledećem _________________________________________________________________.