Ugovor o pravima i obavezama direktora - koji nije zasnovao radni odnosPRIMER UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA 

DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 48. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), i  na osnovu Odluke Upravnog odbora ________________________ o izboru direktora  br.____ od 

                                                  (naziv i sedište poslodavca)

__________ godine , zaključuje se UGOVOR 

 O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORAI z m e đ u:


1. Upravnog odbora (ili organa određenog opštim aktom poslodavca _____________________  ______________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac) i

                     (naziv i sedište poslodavca)

2. _____________________________________________________________________,

                        (ime i prezime direktora, stručna sprema i zanimanje, JMBG)


 sa prebivalištem u _________________________, kao direktora.

                                    (mesto, ulica i broj)                                                             Član 1.