Ugovor o nadziđivanju stambene zgrade


5.9 - Primer ugovora o nadziđivanju stambene zgrade
Na osnovu člana 18. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", broj 44/95) i člana 42. Pravila o organima upravljanja i održavanje stambene zgrade u __________ ul. _________ br. ____ i odluke Skupštine stambene zgrade od _____ 19__ godine, zaključuje seUGOVOR O NADZIĐIVANJU STAMBENE ZGRADE


između Stambene zgrade u __________ ul. _________ br. ____, s jedne strane i preduzeća __________ iz ________, ul. _______ br. ____, kao investitora, s druge strane.


Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:Član 1.


Stambena zgrada u __________ ul. _________ br. ____ ustupa pravo nadziđivanja na ravnom krovu zgrade preduzeću ______________ iz __________ ul. _________ br. ____ (u daljem tekstu: investitor) pod uslovima iz ovog ugovora.


Član 2.


Uslovi za nadziđivanje stambene zgrade iz člana 1. ovog ugovora su:


1. da se nadziđivanje obavlja u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik RS", broj 44/95), Zakonom o planiranju i uređivanju prostora i naselja ("Službeni glasnik RS", broj 44/95), Zakonom o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94 i 48/95), propisima o projektovanju i drugim obavezujućim propisima;


2. da zgrada nije izgrađena do visine predviđene odgovarajućim urbanističkim planom, odnosno drugim odgovarajućim aktom, a da u drugom pogledu odgovara propisanim urbanističkim i tehničkim uslovima;


3. da se nadziđivanje do predviđene visine može izvršiti bez ugrožavanja stabilnosti zgrade;


4. da se nadziđivanjem neće pogoršati upotrebljivost pojedinih delova postojeće zgrade;


5. da je nadziđivanje celishodno i ekonomično, da je u skladu sa namenom zgrade i da će zgrada po dovršenom nadziđivanju kao celina zadovoljavati savremene uslove stanovanja, odnosno korišćenja;


6. da se nadziđivanjem ne pogoršavaju uslovi stanovanja vlasnika stanova i drugih delova stambene zgrade i drugih korisnika;


7. druge uslove utvrđene ovim ugovorom.