Ugovor o kupoprodaji poslovnih prostorija


4.2 - Primer obrasca ugovora o kupoprodaji poslovnih prostorijaUGOVOR O KUPOPRODAJI POSLOVNIH PROSTORIJA


zaključen između:

________________________________ iz ________________, ulica ______________ br. ________, s jedne strane kao prodavca, i

________________________________ iz ________________, ulica ______________ br. ________, s druge strane kao kupca.


Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:


Član 1.


Prodavac je vlasnik i držalac poslovnih prostorija koje se sastoje od _________, kao deo zgrade u ______________ ul. ___________________ br. ___ na parceli ___________ k.o. _____________u ukupnoj površini od _________ m2.


Član 2.


Prodavac prodaje, a kupac kupuje poslovne prostorije navedene u članu 1. ovog ugovora za cenu od ______________ dinara i slovima: ______________________, što po jednom metru kvadratnom iznosi ______________ dinara.


Prodavac navedene poslovne prostorije predaje bez ikakvog tereta kupcu u stanju u kome se nalaze prilikom potpisivanja ovog ugovora.


Član 3.


Kupac potvrđuje da je od prodavca primio u posed (državinu) predmetne poslovne prostorije na dan potpisivanja ovog ugovora, a prodavac potvrđuje da je istog dana primio od kupca u celosti ugovorenu cenu iz člana 2. ovog ugovora.