Ugovor o kupoprodaji poslovnih prostorija, varijanta II


4.3 - Primer ugovora o kupoprodaji poslovnih prostorija (varijanta II)UGOVOR O KUPOPRODAJI POSLOVNIH PROSTORIJA 


UGOVORNE STRANE:

1. Građevinsko preduzeće "TESARA" iz Subotice, Vošnjakova 8, koje zastupa glavni direktor _________________ (u daljem tekstu prodavac).

2. DRŽAVA SRJ - za SAVEZNU UPRAVU CARINA, Beograd koju zastupa zamenik saveznog sekretara za finansije _____________________ (u daljem tekstu kupac).


PREDMET UGOVORA: Kupoprodaja poslovnih prostorija u _______________, za potrebe carinske ispostave u _____________________________.


Član 1.


Prodavac prodaje, a kupac kupuje poslovne prostorije u objektu _______, na katastarskoj parceli broj _______, u površini od cca 142 m2, a koje se sastoje od:


- 5 kancelarija                (I sprat);

- čajne kuhinje                (I sprat);

- sanitarnog čvora        (I sprat);

- degažman                (I sprat), i

- magacina                (prizemlje).


Član 2.


Cena poslovnih prostorija naznačenih u članu 1. iznosi ukupno ______ dinara (i slovima: ______ dinara) odnosno ______ dinara po jednom metru kvad. korisne površine.


Ovom cenom obuhvaćeni su i troškovi izgradnje zajedničkih prostorija (stepeništa, kotlovnice itd.) na koje kupac ovim ugovorom stiče pravo korišćenja, s tim što idealni deo istih pripada kupcu u površini od 28.52 m2.


Cena utvrđena u prednjem stavu je fiksna i ista se ne može menjati ni pod kojim uslovom, s tim što eventualno zakašnjenje u izgradnji poslovnih prostorija (opravdano i neopravdano) neće uticati na navedenu cenu.


Ukoliko se po izgradnji predmetnih poslovnih prostorija utvrdi da je došlo do odstupanja od ukupno utvrđene kvadrature, obračun razlike u kvadraturi će se vršiti samo ukoliko je ovo odstupanje veće od „ 3%, s tim što će se u tom slučaju obračunati celokupna nastala razlika. Za osnovicu ovog obračuna uzeće se vrednost po 1 m2, u iznosu kako je to utvrđeno u ovom članu.


Član 3.


Prodavac je dužan poslovne prostorije koje su predmet ovog ugovora predati: