Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti - stambene zgrade sa pravom korišćenja zemljišta


4.11 - Primer ugovora o kupoprodaji nepokretnosti - stambene zgrade sa pravom korišćenja zemljištaUGOVOR O KUPOPRODAJI


Zaključen u ___________ 1. marta 1996. godine između _________, kao prodavca i Trgovačkog preduzeća "Metal" koje zastupa _________, a na osnovu ______kao kupca.


I


Prodavac __________ prodaje kupcu Trgovačkom preduzeću "Metal", nekretnine u zk. ulošku br. LX/301 k.o. _________, i to stambenu zgradu na sprat u ul. ____________ 10, podignutu na parceli br. 36, sa pravom korišćenja zemljišta parcele br. 36 u površini od 260 m2, za cenu od dinara 50.000 - (pedeset hiljada).


II


Kupac T.R.P. "Metal" kupuje pod tačkom I označene nekretnine za cenu od dinara 50.000.-


III


Prodavac _______________ potvrđuje prijem dinara 50.000.- (pedeset hiljada) i pristaje da se na osnovu ovog ugovora, a bez njegove dalje saglasnosti uknjiže nekretnine pod tačkom I kao _________ svojina, sa pravom raspolaganja u korist kupca T.R.P. "Metal".


IV


Kupac je primio u posed stambenu zgradu označenu pod tačkom I.


V