Ugovor o kupoprodaji dela poslovne zgrade


4.4 - Primer obrasca ugovora o kupoprodaji dela poslovne zgradeUGOVOR O KUPOPRODAJI DELA POSLOVNE ZGRADE


Zaključen između ugovarača _____________ kao prodavca i _____________ kao kupca, na dan _____________ u _____________  kako sledi:


Član 1.


Ugovarač _____________ je sopstvenik i držalac nepokretnosti u _____________. Ta nepokretnost se sastoji _____________  kao deo poslovne zgrade u veličini ____ m2 na parceli _____________ K.O. _____________ u ulici _____________ u ___________.


Član 2.


Ugovarač _____________ prodaje ugovaraču _____________ nepokretnost označenu u tački 1. ovog ugovora za cenu od _______dinara i slovima: ____________________.


Navedenu nepokretnost ugovarač prodaje bez tereta i bez ikakvog drugog zadržanog prava i istu ustupa kupcu u državinu odmah po zaključenju ovog ugovora.


Član 3.


Ugovarači su se sporazumeli da kupac ugovorenu cenu isplati odmah po potpisivanju ugovora.


Član 4.


Kupac priznaje da je danas kupio i primio u državinu napred opisanu nepokretnost pod uslovima iz ovog ugovora.


Član 5.


Ugovarači su saglasni da se kupac ima smatrati vlasnikom opisane nepokretnosti danom zaključenja ovog ugovora, odnosno overom potpisa pred sudom, te sa tim danom na kupca prelaze sva prava i obaveze u vezi sa navedenom nepokretnošću.


Član 6.


Kupac je ovlašćen da na osnovu ovog ugovora izvrši prenos napred opisane nepokretnosti kod suda u zemljišne knjige na svoje ime kao vlasnik i držalac iste.


Član 7.