Ugovor o kreditu za izgradnju stana, stambene zgrade


5.17 - Primer ugovora o kreditu za izgradnju stana, stambene zgradeNa osnovu člana 2__ stav 3__ Zakona o stambenim odnosima ("Službeni glasnik SRS", broj 12/90), člana ______ Statuta preduzeća, člana _____ Pravilnika o stambenim odnosima i Odluke Stambene komisije od _____ 199___ godine


1. Preduzeće ____________ u _____________, ulica ________, broj ___, koje zastupa _______________ (u daljem tekstu: davalac kredita) i

2. __________________, u ______________, ulica ________, broj ___, (u daljem tekstu: korisnik kredita)

zaključuju:


UGOVOR O STAMBENOM KREDITU


Član 1.


Davalac kredita daje kredit u iznosu od  __________ dinara i slovima (_______) dinara, korisniku kredita.


Korisnik kredita iz stava 1. ovog člana koristiće ga za izgradnju porodične stambene zgrade u ___ (mesto), ulica _____________ (naziv), broj ___ na parceli broj ____, KO ________.


Porodičnu stambenu zgradu iz stava 2. ovog člana korisnik kredita izgradiće u svemu prema projektu i odobrenju nadležnog organa uprave opštine ___________________.


Član 2.


Korisnik kredita, dužan je vratiti kredit u roku od _______ godina sa kamatom od ___%.


Kredit korisnik vraća u jednakim mesečnim ratama u iznosu od _____ dinara.


Mesečne rate korisnika kredita uplaćuje na račun koji mu odredi davalac kredita, s tim da mesečni iznos uplati najdocnije do ____________ u mesecu za prethodni mesec.


Član 3.


Korisnik kredita se obavezuje:


-                da da menicu na iznos kredita do konačne otplate kredita;

-                da otpočne korišćenje kredita najdocnije u roku od ____ dana od dana dobijanja kredita;

-                da kredit koristi za namenu iz člana 1. ovog ugovora;

-                da kredit počne otplaćivati od ____ godine;