Ugovor o izvođenju završnih i montažnih radova


5.7 - Primer obrasca ugovora o izvođenju završnih i montažnih radovaUGOVOR O IZVOĐENJU ZAVRŠNIH I MONTAŽNIH RADOVA


zaključen između _____________ (tačan naziv, adresa i sedište naručioca) s jedne strane kao naručioca (u daljem tekstu: Naručilac) i _____________ (tačan naziv, adresa i sedište izvođača), s druge strane kao izvođača (u daljem tekstu: Izvođač), kako sledi:


Član 1.


Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca izvede završne i montažne radove na objektu _____________ (naziv i mesto objekta).


Radovi iz stava 1. ovog člana su sledeći:


1) završi radovi: _________________________________________________________

                       (ovde navesti sve završne radove koji su predmet ugovora)


2) montažni radovi: ______________________________________________________

                       (ovde navesti sve montažne radove koji su predmet ugovora)


Član 2.


Sve radove iz člana 1. ovog ugovora Izvođač će izvesti prema dokumentaciji iz glavnog projekta i prema svojoj ponudi prihvaćenoj od strane Naručioca pod brojem ____ od ______, pri čemu je dužan da se pridržava svih propisa koji se odnose na radove koji su predmet ugovora.


Član 3.


Naručilac se obavezuje da Izvođaču plati na ime cene za sve radove iz člana 1. ovog ugovora iznos od ________ (slovima: ______________) dinara.


Cena iz stava 1. ovog člana smatra se prodajnom franko gradilište (objekt) i obuhvata: materijal, izradu, montažu, transport i sve druge troškove koji čine elemente pri formiranju prodajnih cena.


Član 4.


Za izvođenje radova iz člana 1. ovog ugovora skele obezbeđuje Naručilac - Izvođač.


Ako skele obezbeđuje Naručilac, Izvođač se obavezuje da Naručiocu plati na ime postavljanja i uklanjanja skela iznos od ________ (slovima: ______________) dinara.