Ugovor o izvođenju određenih radova


5.22 - Primer ugovora o izvođenju određenih radovaUGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA


ZAKLJUČEN IZMEĐU UGOVORNIH STRANA:


NARUČILAC: Uprava poslovnih zgrada saveznih organa, Novi Beograd, Narodnih heroja br. 4 (u daljem tekstu: Naručilac) koju zastupa direktor ____________________

IZVOĐAČ: RO "Staklopan" OOUR za staklorezačke i staklobrusačke radove Beograd, Cara Dušana br. 12, Beograd (u daljem tekstu: Izvođač), koju zastupa ______________


I - PREDMET UGOVORA


Član 1.


Predmet ovog ugovora je izvođenje staklorezačkih radova na zastakljivanju stolarije i bravarije u Palati federacije Bulevar Lenjina br. 12, Novi Beograd, u svemu prema opisu Naručioca i usvojenoj ponudi Izvođača br. ____od 23.4.1996. godine, a koja čini sastavni deo ovog ugovora.


II - TEHNIČKI USLOVI


Član 2.


Izvođač se obavezuje da predmetne radove izvede stručno i kvalitetno u svemu prema zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla.


Član 3.


Izvođač će 3,66 m2 izvršiti zastakljivanjem sekurit staklom D=10 mm, a 13 m2 sa izopan staklom D=6+12+6.


III - VREDNOST RADOVA


Član 4.


Vrednost radova po 1 m2 za sekurit staklo D=10 mm iznosi 13.225 dinara, a vrednost radova po 1 m2 za izopan staklo D=6+12+6 mm iznosi 3.616, - dinara.


Ukupna vrednost ugovorenih radova iznosi ______ dinara.


Član 5.