Ugovor o izradi investicionog programa


5.5 - Primer obrasca ugovora o izradi investicionog programaUgovor o izradi investicionog programa


zaključen dana _____ u ____ između: Preduzeća _____ iz _____ kao naručioca (dalje: naručilac) i Preduzeća _____ iz _____ kao izvođača (dalje: izvođač), a o sledećem:


1. Naručilac kao investitor investicionog objekta _____ u _____, ustupa izvođaču izradu investicionog programa za ovaj objekat, pod uslovima iz ovog ugovora.


2. Izvođač kao specijalizovana organizacija registrovana za vršenje delatnosti izrade investicionih programa, prihvata da za račun naručioca izradi, pod uslovima iz ovog ugovora, investicioni program za investicioni objekat iz tačke 1. ovog ugovora.


3. Pod izradom investicionog programa smatra se:

-                izrada analize uslova za izgradnju investicionog objekta, i

-                izrada elaborata o izgradnji investicionog objekta.


4. Investicioni program mora biti izrađen prema pravilima struke, a u skladu sa propisima kojima se ova materija uređuje.


5. Obaveza je naručioca da izvođaču pruži na raspolaganje dokumentaciju odnosno podatke, u radu od ____ dana od dana potpisivanja ovog ugovora, i to: ____________.


6. Rok za izradu investicionog programa je _____ dana od dana potpisivanja ovog ugovora.


Izrađeni investicioni program predaje se naručiocu u _____ primeraka.


7. Za izradu investicionog programa naručilac će platiti izvođaču _____ dinara.