Ugovor o izradi investicione tehničke dokumentacije


5.6 - Primer obrasca ugovora o izradi investicione tehničke dokumentacijeUGOVOR O IZRADI INVESTICIONE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE


zaključen između _______ (tačan naziv, adresa i sedište naručioca) s jedne strane kao naručioca (u daljem tekstu: Naručilac) i _______ (tačan naziv, adresa i sedište izvođača--projektanta), s druge strane kao izvođača (u daljem tekstu: Izvođač), kako sledi:Član 1.


Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca izradi investicionu tehničku dokumentaciju za građenje objekta __________ (tačan naziv i mesto objekta).


Član 2.


Investiciona tehnička dokumentacija iz člana 1. ovog ugovora obuhvata izradu sledećih projekata:


       1. ____________________________;

       2. ____________________________;

       (navesti sve projekte koji su predmet ugovora)


Projekti iz stava 1. ovog člana sadrže:


       1. ____________________________;

       2. ____________________________;

       (navesti tačnu sadržinu pojedinih projekata)


Član 3.


Izvođač je dužan da investicionu tehničku dokumentaciju iz člana 1. ovog ugovora izradi u skladu sa propisima (zakonom, jugoslovenskim standardima, tehničkim normativima i dr.) i sa pravilima svoje struke.


Član 4.


Naručilac se obavezuje da Izvođaču stavi na raspolaganje podatke potrebne za izradu investicione tehničke dokumentacije, kao što su:


1)        urbanističko-tehnički uslovi;