Ugovor o izgradnji stana u ličnoj svojini preko stambene zadruge


5.11 - Primer ugovora o izgradnji stana u ličnoj svojini preko stambene zadrugeUGOVOR O IZGRADNJI STANA U LIČNOJ SVOJINI


Zaključen između:


1. ___________ STAMBENE ZADRUGE ________ sa sedištem u ______ ul. _______ (u daljem tekstu: ZADRUGA), koju zastupa _______ direktor Zadruge, s jedne strane, i

2. ___________ iz ___________ sa stanom u ulici __________ br. ______ (u daljem tekstu: član Zadruge), s druge strane.


PREDMET UGOVORA: Izgradnja stana u ličnoj svojini člana Zadruge, koju organizuje Zadruga.


Član 1.


Zadruga se obavezuje da, u ime i za račun člana Zadruge, a pod uslovima utvrđenim ovim ugovorom izgradi:


1) ________ stan korisne stambene površine od ____ m. kv., u stambenom naselju

       - bloku ___ objektu ____ grupacija: ____, ulaz ___ lamela ___ na ___ spratu, broj stana ____.

2) Garažu za putničko vozilo u površini od ___ m. kv, korisne površine i oznake _____.


Član 2.


Prostor iz člana 1. ovog ugovora izgradiće se u svemu prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji za izgradnju i važećim građevinsko-tehničkim normativima. Orijentacioni rok za izgradnju ugovorenog prostora je ........ 19.... godine.


Član 3.


Ugovorne strane sporazumno utvrđuju predračunsku vrednost na dan _____ 19___ godine i to za:


1. Stan __________________ x __________________ = __________________ 

            (površina u m.kv)          (Cena u din./m.kv)                 pred. vr. u din.

2. Garažu __________________ x __________________ = __________________ 

               (površina u m.kv)                (Cena u din./m.kv)               pred. vr. u din.


UKUPNO UGOVORENA PREDRAČUNSKA VREDNOST (1+2) iznosi

_________________ dinara i slovima: _________________