Ugovor o izgradnji investicionog objekta po sistemu "inženjering"


5.3 - Primer obrasca ugovora o izgradnji investicionog objekta po sistemu „inženjering„UGOVOR O IZGRADNJI INVESTICIONOG OBJEKTA 

PO SISTEMU "INŽENJERING"


zaključen između _______________________ (tačan naziv, sedište i adresa naručioca) s jedne strane kao naručioca (u daljem tekstu: Investitor) i _____________(tačan naziv, adresa i sedište izvođača) s druge strane kao izvođača (u daljem tekstu: Izvođač), kako sledi:


Član 1.


Izvođač se obavezuje da za račun Investitora izvede sve radove na objektu _______________ (naziv i mesto objekta), i to po sistemu inženjering.


Član 2.


Radovi iz člana 1. ovog ugovora obuhvataju:


1)                izradu investicionog programa;

2)                izradu investicione tehničke dokumentacije;

3)                izvođenje pripremnih radova;

4)                izvođenje građevinskih radova, ugrađivanje i montažu uređaja, postrojenja i opreme, kao i nabavku opreme;

5)                izvođenje završnih radova;

6)                stavljanje izgrađenog objekta u pogon.


Član 3.


Pri izradi investicionog programa Izvođač je dužan da se pridržava rezultata prethodnih radova (studija, istraživanja, idejnih rešenja i sl.) koji su izvedeni pre zaključenja ovog ugovora i pre donošenja odluke o izgradnji investicionog objekta donete na osnovu tih rezultata.


Sve podatke o rezultatima prethodnih radova i sadržini odluke o izgradnji investicionog objekta, kao i sve druge podatke sa kojima raspolaže, Investitor je dužan da stavi na raspolaganje Izvođaču u roku od ______.


Tehnička i ekonomska rešenja investicionog programa moraju biti racionalna i zasnovana na savremenim naučnim i tehničkim dostignućima.


Član 4.


Investicioni program Izvođač je dužan da izradi i preda Investitoru u roku _______.