Ugovor o izgradnji drugih objekata


5.4 - Primer obrasca ugovor o građenju objekta (varijanta II)Ugovor o građenju objekta 


zaključen između _________ (tačan naziv, adresa i sedište investitora) s jedne strane kao investitora (u daljem tekstu: Investitor) i _________ (tačan naziv, adresa i sedište izvođača) s druge strane kao izvođača (u daljem tekstu: Izvođač) kako sledi:


Član 1.


Izvođač se obavezuje da za račun Investitora izvede radove na građenju objekta _____________ (naziv objekta i mesto gde se gradi)


Količine, vrste i kvalitet radova iz stava 1. ovog člana određeni su investicionom tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je dato odobrenje za građenje odnosno na osnovu koje se objekt gradi.


Član 2.


Izvođač se obavezuje da:


1)                sve radove iz člana 1. ovog ugovora izvede u skladu sa propisima (zakonom, jugoslovenskim standardima, tehničkim normativima itd.) i prema investicionoj tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je dato odobrenje za građenje odnosno na osnovu koje se objekt gradi;

2)                upotrebljava materijal i opremu koji odgovaraju jugoslovenskim standardima, tehničkim normativima i investicionoj tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je dato odobrenje za građenje odnosno na osnovu koje se objekt gradi i da u cilju proveravanja obavi potrebna ispitivanja materijala i opreme;

3)                da po izvedenim radovima objekt preda Investitoru.

Član 3.


Materijal i opremu potrebne za građenje objekta iz člana 1. ovog ugovora nabavlja Izvođač - (obezbeđuje i stavlja na raspolaganje Izvođaču sam Investitor).


Član 4.


Investitor se obavezuje da na ime cene za sve radove na objektu iz člana 1. ovog ugo-vora, uključujući i vrednost ugrađenog materijala i opreme, plati Izvođaču iznos od ___________ (slovima: _______________) dinara.


(Opaska: Pravo je saugovarača da ugovorom utvrde obavezu Investitora da on stavi na raspolaganje Izvođaču materijal i opremu i u tom slučaju se cenom i ne obuhvata vrednost tog materijala i opreme.)


Cena iz stava 1. ovog člana bliže je određena u prihvaćenoj ponudi Izvođača.


(Opaska: Ovako ugovorena odredba o ceni dolazi u obzir ako su u celosti prihvaćeni Opšti uslovi za ugovaranje i građenje građevinskih objekata, koji predviđaju mogućnost izmene ugovorenih cena. Međutim, ako saugovarači žele da ugovore "fiksnu" cenu, tj. koja se ne može menjati, onda ugovorom treba isključiti od primene odredbe Opštih uslova koje se odnose na izmenu ugovorenih cena).


Član 5.