Ugovor o isporuci i montaži opreme


5.24 - Primer ugovora o isporuci i montaži opremeUGOVOR O ISPORUCI I MONTAŽI OPREME


ZAKLJUČEN IZMEĐU UGOVORNIH STRANA:


1. NARUČILAC: Uprava poslovnih zgrada saveznih organa, Novi Beograd, Narodnih heroja 4 (u daljem tekstu Naručilac), koju zastupa direktor ______________

2. IZVOĐAČ: "Janko Lisjak", montažno projektna i proizvodna radna organizacija za građevinarstvo i industriju Beograd - Krnjača, Zage Malivuk broj 1, sa s.o. OOUR Proizvodnja opreme (u daljem tekstu: Izvođač) koju zastupa direktor Sektora _________


UGOVORNE STRANE SAGLASNE SU SA SLEDEĆIM:


I - PREDMET UGOVORA


Član 1.


Predmet ovog ugovora je isporuka i montaža sedam komada omekšivača vode tip JL OV 100 T kapaciteta Q = 1 m3/h za objekte u ulici Brankovoj broj 25, Terazije broj 41, Uzun Mirkova broj 1, Zmaj Jovina broj 21, Vase Pelagića broj 33, Mike Alasa broj 14 i Kosančićev venac broj 29, u Beogradu, i jednog komada omekšivača vode tip JL OV 100 T kapaciteta Q = 2 m3/h, za objekat u Ulici Slobodana Penezića 35 u Beogradu, u svemu prema opisu Naručioca i uslovima i ponudi Izvođača broj ... od 31.05.1996. godine, koja je zavedena kod Naručioca pod brojem ....   od 19.08.1996. godine, a koja čini sastavni deo ovog ugovora.


II - TEHNIČKI USLOVI


Član 2.


Izvođač se obavezuje da predmetne radove izvede u svemu prema zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla stručno i kvalitetno.


Član 3.


Izvođač se obavezuje da predmetne radove izvede sa sopstvenom opremom za čiji kvalitet snosi odgovornost.


III - VREDNOST RADOVA


Član 4.


Ukupna vrednost ugovorenih radova iznosi 271.665.- dinara (dvestotinesedamdesetjednahiljadašestotinašezdesetpet dinara).


Član 5.