Ugovor o građenju


5.1 - Primer ugovora o građenju UGOVOR O GRAĐENJU


Zaključen: 20. marta 1996. godine u Beogradu, između: Preduzeća "Beograd", Beograd, Sremska 1, žiro-račun _______________ u daljem tekstu: INVESTITOR

i

Preduzeća "Izgradnja", Beograd, Proleterska 11, žiro-račun _______________, u daljem tekstu: IZVOĐAČ


Član 1.


Ugovorne strane su se sporazumno dogovorile da je predmet ovog Ugovora izgradnja po sistemu inženjeringa I Faze izgradnje pogonsko-poslovnog objekta u Beogradu, Nehruova b.b.


Član 2.


U poslove iz člana 1. ovog Ugovora spadaju sledeći poslovi:


-        izrada kompletne planske i tehničke dokumentacije za I Fazu pogonsko-poslovnog objekta,

-        izvođenje svih prethodnih i pripremnih radova za dobijanje građevinske dozvole i drugih potrebnih odobrenja i dozvola u vezi građenja,

-        stručni nadzor na izvođenju svih radova po osnovu izgradnje i puštanju u rad I Faze pogonsko-poslovnog objekta,

-        izvođenje svih radova na izgradnji I Faze pogonsko-poslovnog objekta,

-        ugradnja i montaža pripadajuće opreme po projektu,

-        naknadni i nepredviđeni radovi.


Obaveze izvođača


Član 3.


Izvođač je obavezan da:


-        uradi investiciono-tehničku dokumentaciju, koja je definisana Ponudom broj 996/96 od 20. februara 1996. godine, i koja čini sastavni deo ovog Ugovora,

-        radove izvode prema tehničkoj dokumentaciji a u skladu sa važećim propisima, normativima i pravilima struke,

-        obavi sve inženjering usluge na način, koji je definisan Ponudom iz alineje 1. ovog stava,

-        u objekat ugradi opremu i materijal koji po kvalitetu odgovara tehničkoj dokumentaciji, tehničkim uslovima i tehničkim standardima,

-        u toku izgradnje objekta preduzima sve mere za obezbeđenje sigurnosti objekta, radova, uređaja, instalacija i mere za zaštitu radnika,