Ugovor o građenju stambenih zgrada u nizu


5.10 - Primer obrasca ugovora o građenju stambenih zgrada u nizuUgovor o građenju


zaključen ____________ 19___ godine


Ugovorne strane

Investitor: _____________________________________________

Izvođač radova: ________________________________________

Predmet ugovora: _______________________________________


Član 1.


Investitor naručuje, a izvođač se obavezuje da za račun investitora izgradi dve stambene zgrade u nizu od po 20 dvosobnih stanova lociranih u ........ na građevinskom zemljištu u ul. __________ br. ____ na parceli br. ____ k.o. ____ u svemu prema građevinskoj dozvoli izdatoj od strane ________ br. ____ od ______godine, ponudi izvođača br. ____ od ______ godine, a u skladu sa važećim tehničkim propisima, normativima i obavez-nim standardima koji važe za izgradnju objekata ove vrste.


Zgrade iz stava 1. ovog člana imaće podrum, prizemlje i četiri sprata.


Član 2.


Ugovorena vrednost predmetnih radova, prema predračunu koji je investitor uslovio, iznosi: __________ dinara i slovima ______________.


Konačna vrednost radova utvrdiće se obračunom izvršenih radova između ugovornih strana i na osnovu izvršenih količina pojedinih vrsta radova uz primenu ugovorenih jedinačnih cena.


Član 3.


Rok početka radova je 8 dana po uvođenju izvođača u posao.


Smatra se da je izvođač uveden u posao kada investitor ispuni svoje obaveze iz člana 4. ovog ugovora. Dan uvođenja u posao konstatuje se u građevinskom dnevniku.


Rok za završetak ugovorenih radova je _________ 19___ godine.


Izvođač ima pravo na produženje roka izgradnje u slučaju više sile i u slučaju zadocnjenja investitora u ispunjenju ugovorenih obaveza, i to za onoliko dana koliko su trajale smetnje prouzrokovane višom silom, odnosno usled zadocnjenja investitora.


Član 4.