Ugovor o građenju investicionog objekta


5.2 - Primer ugovora o građenju investicionog objektaPreduzeće ________________ Beograd, ul. __________ br.___ žiro-račun __________ u daljem tekstu: INVESTITOR

i

Preduzeće ________________ Zaječar, ul. __________ br.___ žiro-račun __________ u daljem tekstu: IZVOĐAČ zaključili su:


UGOVOR BR. ___


o izgradnji po sistemu inženjeringa objekta I Faze izgradnje pogonsko poslovnog objekta u ________________ ul. __________ br.___ .


Predmet Ugovora


Član 1.


Predmet ovog Ugovora čini izgradnja po sistemu inženjeringa objekta I Faze izgradnje pogonsko poslovnog objekta sa pripadajućom infrastrukturom.


Član 2.


U poslove iz člana 1. ovog Ugovora spadaju sledeći poslovi:


-        izrada kompletne planske i tehničke dokumentacije za I Fazu pogonsko poslovnog objekta,

-        izvođenje svih prethodnih i pripremnih radova za dobijanje građevinske dozvole,

-        stručni nadzor na izvođenju svih radova po osnovu izgradnje i puštanja u rad I Faze pogonsko poslovnog objekta,

-        izvođenje svih radova na izgradnji I Faze poslovno pogonskog objekta,

-        ugradnja i montaža pripadajuće opreme,

-        naknadni i nepredviđeni radovi.


Obaveze izvođača


Član 3.


Izvođač je obavezan da:


-        uradi investiciono-tehničku dokumentaciju koja je definisana Ponudom broj .... od 20. januara 1996. godine i koja čini sastavni deo ovog Ugovora;