Ugovor o dopunskom raduPRIMER UGOVORA O DOPUNSKOM RADU


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 202. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se:UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

 


Između __________________________________________________, koga zastupa direktor

                                  (naziv i sedište poslodavca)                                         

___________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac), s jedne

                      (ime i prezime,)


strane, i _____________________________________, po zanimanju _________________ ,

                    (ime i prezime izvršioca posla, JMBG)


sa prebivalištem (boravištem) u ___________________________ opština _____________

                                                         (mesto, ulica i broj)


(u daljem tekstu: izvršilac posla), zaposlenog sa punim radnim vremenom kod ____________ 

___________________________________, s druge strane.

       (naziv i sedište drugog poslodavca)


1.        Izvršilac posla se obavezuje da za poslodavca, u dopunskom radu od ___  časova dnevno, a najviše do jedne trećine punog radnog vremena,  obavlja  poslove iz delatnosti poslodavca, koji se sastoje u sledećem:___________________________________________________.


2.        Izvršilac posla će posao iz tačke 1. ovog ugovora obavljati na način i u kvalitetu koji zadovoljava potrebe poslodavca.