Saglasnost za preraspodelu radnog vremenaSAGLASNOST 

za preraspodelu radnog vremena 
                                                                                                                                


PREDMET: Saglasnost za preraspodelu radnog vremena 

Saglasna sam da 


ja _________________________________________________________________________, 

                                   (ime i prezime, stručna sprema i zanimanje)

sa prebivalištem (boravištem) u _________________________________________________, 

                                                               (mesto, ulica i broj)

kao zaposlena kod poslodavca _________________________________________, na radnom 

                                                  (naziv i sedište poslodavca)

mestu _____________________________________________________________________,

                                          (vrsta i opis poslova na kojima radi)


radim u skladu sa Odlukom o preraspodeli radnog vremena br. _______ od ______________.