Saglasnost za prekovremeni radSAGLASNOST 

za prekovremeni rad 
                                                                                                                                


PREDMET: Saglasnost za prekovremeni rad 

Saglasan sam da 


ja _________________________________________________________________________, 

                                    (ime i prezime, stručna sprema i zanimanje)


sa prebivalištem (boravištem) u _________________________________________________, 

                                                               (mesto, ulica i broj)


kao zaposleni kod poslodavca _________________________________________, na radnom 

                                                  (naziv i sedište poslodavca)


mestu _____________________________________________________________________,