Saglasnost za noćni radSAGLASNOST 

za rad noću 
                                                                                                                                


PREDMET: Saglasnost za rad noću

Saglasan sam da 


ja _________________________________________________________________________, 

                                   (ime i prezime, stručna sprema i zanimanje)


sa prebivalištem (boravištem) u _________________________________________________, 

                                                               (mesto, ulica i broj)


kao zaposleni kod poslodavca _________________________________________ , na radnom 

                                                  (naziv i sedište poslodavca)


mestu _____________________________________________________________________,

                                          (vrsta i opis poslova na kojima radi)


radim noću, duže od jedne nedelje, neprekidno.Upoznat sa svojim pravom da ne moram da radim neprekidno duže od jedne radne nedelje noću, ipak prihvatam da radim noću, duže od jedne nedelje, neprekidno i dajem ovu saglasnost u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", broj: 24/2005 i 61/2005). 
U __________ dana _________ godine