Pravilnik o radu


Na osnovu člana 3. stav 3. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS'', br. 24/2005, 61/2005), i člana ____ Statuta _____________________________________________________, 

        (naziv i sedište poslodavca)


___________________________________________________________________, 

(nadležni organ: upravni odbor, direktor, odnosno lice koje vodi poslove)


dana _______ 200__. godine, doneo je 

 
PRAVILNIK O RADUI. OPŠTE ODREDBEČlan 1.


Pravilnikom o radu (u daljem tekstu: Pravilnik), u skladu sa zakonom, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih u ___________________________________ 

                                                                        (naziv poslodavca)


(u daljem tekstu: poslodavac), i obaveze poslodavca u obezbeđivanju i ostvarivanju prava zaposlenih na radu i po osnovu rada, kao i druga pitanja od značaja za zaposlenog i poslodavca.1Član 2.


Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenog koja nisu uređena ovim pravilnikom, neposredno se primenjuju odgovarajuće odredbe zakona i drugih propisa.


Zaposleni ostvaruje osnovna prava, obaveze i odgovornosti iz Zakona o radu, u skladu sa tim zakonom, ovim pravilnikom i ugovorom o radu.


Obaveze utvrđene Zakonom o radu poslodavac ostvaruje u skladu sa tim zakonom, ovim pravilnikom i ugovorom o radu.


Poslodavac i zaposleni dužni su da se pridržavaju prava i obaveza utvrđenih zakonom, ovim pravilnikom i ugovorom o radu2.

Član 3.