Odluke o rasporedu radnog vremenaPRIMER ODLUKE  O RASPOREDU 

RADNOG VREMENA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 55. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana ______ _________________________________, donosim

                   (naziv opšteg akta poslodavca)


ODLUKU

o rasporedu radnog vremena


Zaposleni kod poslodavca, u toku radne nedelje, rade pet radnih dana.


Radno vreme u toku radnog dana iznosi osam časova i počinje u ______, a završava se u _______, časova.


Zaposleni koji rade puno radno vreme, u toku radnog dana, imaju pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od 30 minuta, počev od ______ časova.


Zaposleni koji rade duže od četiri, a kraće od šest časova dnevno, imaju pravo na odmor u toku rada u trajanju od 15 minuta, počev od ______ časova.


Zaposleni koji rade duže od punog radnog vremena, a najmanje 10 časova dnevno, imaju pravo na odmor u toku rada u trajanju od 45 minuta, počev od ______ časova.


Zaposleni koji rad obavljaju u smenama,  početak rada za drugu smenu počinje  u ___ časova i završava se u ____ časova, a treća smena počinje u ____ i završava se u _______ časova.


U drugoj i trećoj smeni pravo korišćenja dnevnog odmora od 30. minuta, za drugu smenu počinje u ______, časova, a za treću u ____ časova1.


Zaposleni se o rasporedu radnog vremena utvrđenog ovom odlukom, kao i o promeni radnog vremena, obaveštavaju najmanje sedam dana pre promene rasporeda radnog vremena.