Odluka o prestanku potrebe za obavljanjem određenih poslovaPRIMER ODLUKE  O PRESTANKU POTREBE ZA 

OBAVLJANJEM ODREĐENIH POSLOVA

               


Na osnovu člana 179. stav 1. tačka 9. i člana 158. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005) i člana ___  ________________________________________, donosim

                                                          (naziv opšteg akta poslodavca)
O  D  L  U  K  U

o prestanku potrebe za obavljanjem određenih poslova
Član 1.


Ovom odlukom utvrđuju se poslovi za čijim obavljanjem je prestala potreba kod poslodavca – u __________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac), usled tehnoloških, 

              (naziv i sedište poslodavca)


ekonomskih ili organizacionih promena.

        


Član 2.


Potreba za obavljanjem određenih poslova, prestala je zbog uvođenja nove tehnologije i tehnoloških unapređenja, koja se sastoje u:

___________________________________________________________________________;  

                                   (navesti promene koje su usledile i u čemu se sastoje)


-  ekonomske promene koje imaju za cilj finansijsku konsolidaciju poslodavca, koje se sastoje u: ___________________________________________________________________________;

        (navesti razloge i efekte promena, poravnanje iz dužničko – poverilačkih odnosa i dr.)


- statusne ili  druge organizacione promene, koje se sastoje u: 

__________________________________________________________________________.  

                (navesti organizacione promene, promena sistematizacije poslova i sl.)