Odluka o potrebi prijema pripravnika i obrazovanju Komisije za polaganje stručnog ispita pripravnikaPRIMER ODLUKE O POTREBI PRIJEMA PRIPRAVNIKA I 

OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE

STRUČNOG ISPITA PRIPRAVNIKANa osnovu člana 47. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS br. 24/2005 i 61/2005) i člana ___ Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, donosim sledećuODLUKU


o prijemu pripravnika u _______ godiniI.         ______________________________________________(u daljem tekstu: poslodavac),

                               (naziv i sedište poslodavca) 

       u toku ____ godine, zasnovaće radni odnos na neodređeno – određeno vreme sa _____ 

                                                                                                                            (br. lica)

       koja prvi  put  zasnivaju radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje su ta lica stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme, na svim stručnim poslovima, nezavisno od posebnih uslova utvrđenih za obavljanje tih poslova, u skladu  sa pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.


II.         Sa licima iz tačke I. ove odluke, direktor će zasnovati  radni odnos ugovorom o radu na neodređeno - određeno vreme, pod uslovima i na način utvrđen zakonom i opštim aktom poslodavca.


III. Obrazuje se Komisija za polaganje stručnog ispita pripravnika, koja mora da bude sastavljena od lica, koja imaju najmanje  isti stepen stručne spreme kao pripravnik koji polaže stručni ispit, i to:


1.        __________________________________________________________, predsednik,

                          (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

2.        __________________________________________________________, član

                          (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

3.        __________________________________________________________, član.

                          (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)


IV.         Pred Komisijom iz tačke III. ove odluke, stručni ispit će polagati pripravnici:


1.        __________________________________________________________na poslovima

                             (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)