Odluka o pokretanju postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini


Na osnovu člana 13. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj 101/2005), člana 17. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006 i 84/2006 – u daljem tekst: Pravilnik), 

člana ______ Statuta 

_______________________________________________________________,

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________________________________________________,

(nadležni organ - direktor, upravni odbor, skupština)


dana _____________________ 200 _ godine, doneo je 

ODLUKU 

O POKRETANJU POSTUPKA PROCENE RIZIKA 

NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI
Član 1.


Ovom odlukom pokreće se postupak procene rizika nastanka povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno oboljenja zaposlenog na radnom mestu i u radnoj okolini.Član 2.


Postupak procena rizika pokreće se radi otklanjanja opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, odnosno radi otklanjanja ili smanjenja rizika, u obimu kojim se sprečava povreda na radu, oštećenje zdravlja ili oboljenje zaposlenog, sve u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.Član 3.


Postupak procene rizika pokreće se i obavlja u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 – u daljem tekst: Zakon), Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006 i 84/2006 – u daljem tekst: Pravilnik) i drugim propisima.Član 4.