Odluka o obrazovanju Komisije za prethodnu proveru radnih sposobnosti prijavljenih kandidata na objavljen oglasPRIMER ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE

ZA PRETHODNU PROVERU RADNIH SPOSOBNOSTI

PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA OBJAVLJEN OGLAS_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu odredaba člana ___ _________________________________________________  i

                                                                        (naziv opšteg akta poslodavca)

Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim zaposlenim, br.____ od ______ godine, donosim


O  D  L  U  K  U

o obrazovanju Komisije za proveru radnih sposobnosti 
prijavljenih kandidataI. Obrazuje se Komisija za proveru radnih sposobnosti, u sastavu:


1._____________________________________________________________, predsednik,

                          (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

2._____________________________________________________________, član,

                          (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

3._____________________________________________________________, član.

                          (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)


II.        Komisija iz tačke 1. ove odluke ima zadatak da, po Odluci direktora o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim zaposlenim - po oglasu objavljenom u ______________________  

                                                                                            (sredstvo javnog informisanja)                                         

       od _______ godine, za izbor kandidata za obavljanje poslova _______________________,                                                                                       

                                                                                                 (vrsta i naziv poslova)