Kolektivni ugovor kod poslodavca


Na osnovu čl. 219. i 248. a u vezi sa članom 1. stav 2. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005), Sindikat1 ________________________________________________ i

                                                             (naziv sindikata)


direktor ___________________________________, dana _______ 200__. godine, zaključuju 

                            (naziv poslodavca)
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA


_____________________________________

(naziv poslodavca)


I. OPŠTE ODREDBEČlan 1.


Kolektivnim ugovorom kod poslodavca ____________________________________________ 

                                                                 (naziv poslodavca)


(u daljem tekstu: Kolektivni ugovor), uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih u __________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac),

                                                 (naziv poslodavca)


obezbeđivanje i ostvarivanje prava zaposlenih na radu i po osnovu rada, druga pitanja od značaja za zaposlenog i poslodavca, kao i postupak izmena i dopuna Kolektivnog ugovora i međusobni odnosi učesnika kolektivnog ugovora.

 


Član 2.


Zaposleni ostvaruje osnovna prava, obaveze i odgovornosti iz Zakona o radu, u skladu sa tim zakonom, ovim kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.


Obaveze iz Zakona o radu poslodavac ostvaruje u skladu sa tim zakonom, ovim kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.


Poslodavac i zaposleni dužni su da se pridržavaju prava i obaveza utvrđenih zakonom, ovim kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu2.