Izjava o prihvatanju ponudeIZJAVA ZAPOSLENOG O PRIHVATANJU PONUDE
DIREKTORU _______________________________________

                                    (naziv i sedište poslodavca)


                                                                                                                                ___________________


PREDMET: Prihvatanje ponude za zaključivanje aneksa ugovora o raduDana _______ godine, primio sam Ponudu za zaključivanje aneksa ugovora o radu br. ____, od ______  godine, sa obaveštenjem o razlozima.Uvažavajući razloge navedene u ponudi, odnosno __________________________________,

                                                                                       (navesti razloge)


a shodno stavu 4. Ponude, obaveštavam Vas da prihvatam zaključenje aneksa ugovora o radu.Takođe Vas obaveštavam da zadržavam pravo da pred nadležnim sudom osporavam zakonitost tog ugovora, shodno članu 172. stav 4. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", broj: 24/2005 i 61/2005) i stavu 5. Ponude.