Izjava o odbijanju ponudeIZJAVA ZAPOSLENOG O ODBIJANJU PONUDE
DIREKTORU _______________________________________

                                    (naziv i sedište poslodavca)


                                                                                                                                ___________________


PREDMET: Odbijanje ponude za zaključivanje aneksa ugovora o raduDana _______ godine, primio sam Ponudu za zaključivanje aneksa ugovora o radu br. ____, od dana ______  godine, sa obaveštenjem o razlozima.


Uvažavajući razloge navedene u ponudi, odnosno izmenjene okolnosti poslovanja koje su prouzrokovale potrebu izmene ugovorenih uslova rada, ipak smatram da ponuđeno rešenje nije adekvatno mojim kvalifikacijama i  _________________________________________.


Takođe ističem, ______________________________________________________________


___________________________________________________________________________               

                                                                                             


Shodno gore iznetom, a u skladu sa stavom 4. Ponude, obaveštavam Vas da ne prihvatam zaključenje aneksa ugovora o radu.


Takođe Vas obaveštavam da sam svestan posledica odbijanja na koje ste me upozorili u stavu 6. Ponude, shodno članu 172. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", broj: 24/2005 i 61/2005), a odnosi se na prestanak radnog odnosa u skladu sa članom 179. stav 1. tač. 7) i 8).