Dopunski ugovor o kupoprodaji tri stana


4.10 - Primer dopunskog ugovora o kupoprodaji tri stanaDopunski ugovor 


UGOVORNE STRANE: GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "7. JULI" Beograd, Majke Jevrosime br. 47-49, u daljem tekstu: Prodavac

i

DRŽAVA SRJ - SAVEZNA VLADA, koju zastupa savezni sekretar za finansije, Beograd, u daljem tekstu: Kupac


Član 1.


Ugovorne strane saglasno konstatuju da su međusobno zaključile ugovor o kupoprodaji tri stana u objektu Braće Jugovića - Dobračina u Beogradu, zavedenu kod prodavca pod br. ___________ od 28.XII 1996. godine.


Ovim dopunskim ugovorom, ugovorne strane regulišu izvršenje ugovora o kupoprodaji stanova, pošto ugovor o kupoprodaji od 28.XII 1996. godine nije overen i ne može poslužiti kao osnov za uknjižbu, u svemu kako sledi.


Član 2.


Prodavac, kao proizvođač stanova, prodao je kupcu Državi SRJ - Saveznoj vladi stanove kao posebne delove stambeno poslovnog objekta na kat.parc. 1749/1, KOB-1, u Beogradu, u ulici Braće Jugovića br. 10-12 i to:


- dvoiposoban stan br. 23, na VI spratu u površini od 67,68 m2,

- jednosoban stan br. 25, na VII spratu u površini od 41,20 m2,

- garsonjeru br. 26, na VII spratu, u površini od 34,35 m2,


za konačno realizovanu cenu u iznosu od Din. __________________


Član 3.


Prodavac i kupac saglasno konstatuju da je primopredaja stanova iz čl. 2. ovog ugovora izvršena na dan 19.V 1996. godine, kada je kupac ušao u posed stanova.


Član 4.


Prodavac priznaje da je kupoprodajnu cenu iz čl. 2. ovog ugovora u potpunosti primio, pa odobrava kupcu da se uknjiži kao nosilac prava korišćenja na kupljenim stanovima.


Član 5.