Detaljni ugovor o kupoprodaji stana, varijanta II


4.6 - Primer detaljnog ugovora o kupoprodaji stana (varijanta II)UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA 


U NASELJU ________________________

UGOVORNE STRANE: 1. Preduzeće "KOMGRAP" "Komgrap-operativa", Terazije broj 4 (u daljem tekstu: Prodavac), Beograd, Terazije broj 4.

i 2. ____________________ (u daljem tekstu Kupac)PREDMET UGOVORA: Predmet ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza koji nastaju povodom realizovanja ovog pravnog posla kao što su:


- način i uslovi prodaje stanova,

- rokovi početka i završetka izgradnje objekta i stanova,

- cena stana, promena cene i utvrđivanje konačne cene,

- način finansiranja proizvodnje stanova,

- bonifikacija, kaznene odredbe i drugi međusobni odnosi koji nastanu iz ovog ugovora i sve to povodom kupoprodaje stana iz ovog ugovora.


I. Način i uslovi prodaje stanova


Član 1.


Ugovorne strane saglasno konstatuju:


1.1. Da je Prodavcu dato građevinsko zemljište radi izgradnje stambenog objekta u kojem se nalazi stan iz ovog Ugovora.


1.2. Da prodavac ne vrši primarno uređivanje građevinskog zemljišta, a da sekundarno uređivanje vrši u obimu kako mu je to povereno Odlukom o davanju građevinskog zemljišta i ugovorom kojim se reguliše visina naknade za komunalno opremanje zemljišta.


1.3. Prodavac je do momenta plaćanja po ovom ugovoru izvršio predfinansiranje u pripremne radove, primarno uređivanje, izradu urbanističko-planske i tehničke dokumentacije, sekundarno uređivanje i izgradnju stana u visini od ____% od vrednosti cene građenja.


1.4. Promena cene vršiće se prema odredbama ovog Ugovora putem Aneksa ovog Ugovora. Kupac je dužan da Aneks potpiše u roku od 8 dana od dana kada Aneks primi.

Ako Kupac u roku od 8 dana ne potpiše Aneks smatraće se da je odustao od ugovora te u ovom slučaju nastupaju sankcije predviđene ovim Ugovorom za slučaj jednostranog raskida od strane Kupca.


1.5. Ukoliko Kupac stavi prigovor na Aneks u roku od 8 dana od dana dostave Aneksa, Prodavac je dužan da zajedno sa Kupcem isti razmotri u daljem roku od 5 dana i ako je prigovor opravdan da ga prihvati i izvrši ispravku Aneksa u kom slučaju važi novi rok shodno prethodnoj tački, a ako je prigovor neopravdan važiće rok kao da prigovor nije ni izjavljen.

1.6. Kupac je dostavio potvrdu svoje poslovne banke kojom ta banka potvrđuje da Kupac ima sredstva za kupovinu stana.