Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova (promena novčanog iznosa zarade i drugo)PRIMER  ANEKSA UGOVORA O RADU

- IZMENA UGOVORENIH USLOVA -

(promena novčanog iznosa zarade i drugo)


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 171. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se        ANEKS BROJ ____ UGOVORA O RADU1.        ______________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac),

                                 (naziv i sedište poslodavca)

       nudi izmenu ugovorenih uslova rada u Ugovoru o radu  br._______ od _______ godine (u daljem tekstu: Ugovor), zaposlenom ___________________________________________, 

                                                                (ime i prezime, stručna sprema i zanimanje)

       sa prebivalištem (boravištem) u ______________________________, koji obavlja poslove             

                                                               (mesto, ulica i broj)

       ________________________________________________________________________,

                                          (vrsta i opis poslova na kojima radi)

       zbog izmene novčanog iznosa osnovne zarade, koji počev od _______ godine, iznosi __________ dinara po radnom času (alternativa: mesečno ili iznos koji se dobija množenjem osnovice sa koeficijentom)1


2. Pored izmena iz tačke 1. ovog aneksa, izmena ugovorenih uslova vrši se i:


1) u tački ___ Ugovora ________________________________________;


2) u tački ___ Ugovora ________________________________________;