Aneks ugovora o radu - izmena ugovorenih uslova - radi upućivanja na rad kod drugog poslodavcaPRIMER ANEKSA UGOVORA O RADU  

- IZMENA UGOVORENIH USLOVA -

radi upućivanja na rad kod drugog poslodavca_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 
Na osnovu člana 171. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se        ANEKS BROJ  ________ UGOVORA  O RADU

             


1. ________________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac),

                                (naziv i sedište poslodavca)

       

       nudi izmenu ugovorenih uslova rada u Ugovoru o radu  br._______ od _______ godine (u daljem tekstu: Ugovor), zaposlenom ___________________________________________, 

                                                                (ime i prezime, stručna sprema i zanimanje)

       

       sa prebivalištem (boravištem) u ______________________________, koji obavlja poslove             

                                                                 (mesto, ulica i broj)

       ________________________________________________________________________,

                                          (vrsta i opis poslova na kojima radi)

       

       radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod poslodavca ________________________  

                                                                                      (naziv i sedište drugog poslodavca) 

       _____________________________________1, dok traju razlozi za upućivanje, odnosno do