Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okoliniNa osnovu člana 13. stav 1. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj 101/2005), člana ____ Statuta 

___________________________________________________________________,

(naziv i sedište poslodavca)

___________________________________________________________________,

(nadležni organ - direktor, upravni odbor, skupština)


na sednici održanoj _____________________ 200 _ godine, doneo je 

AKT O PROCENI RIZIKA 

NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINII  UVODNI DEOPredmet


Član 1.


Ovim aktom utvrđuju se moguće vrste opasnosti i štetnosti na radnom mestu u radnoj okolini, vrši se procena rizika od nastanka povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno oboljenja zaposlenog na radnom mestu i u radnoj okolini, utvrđuju načini i mere za njihovo otklanjanje, odnosno smanjivanje rizika.Osnov i svrha procene rizika


Član 2.


Procena rizika i mere koje se utvrđuju ovim aktom, obezbeđuju se primenom Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 – u daljem tekst: Zakon), podzakonskih propisa o bezbednosti i zdravlju na radu i drugih propisa.


Procena rizika i mere koje se utvrđuju ovim aktom - primenjuju se radi otklanjanja opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, odnosno radi otklanjanja ili smanjenja rizika, u obimu kojim se sprečava povreda na radu, oštećenje zdravlja ili oboljenje zaposlenog, sve u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.